ภาพของ ใยแก้วเส้นสั้น

ใยแก้วเส้นสั้น

FG-Chopped
ภาพของ ใยแก้วเส้นสั้น

 เส้นใยแก้วเส้นสั้นส หรับใส่เม็ดพลำสติก PE PET ขนำด 10-15 ไมครอน ควำมยำว 2 –5 มิลลิเมตร เพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงของชิ้นงำน โดยจะมีกำรเคลือบน ้ำยำเพื่อให้โมเลกุลของใยแก้วเชื่อมกับพลำสติกได้ดี 

หมวดหมู่
ใยแก้วเส้นสั้น
วิธีการ
กลุ่มใยแก้ว

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021