ภาพของ ใยแก้วตาข่าย

ใยแก้วตาข่าย

FG-Net
ภาพของ ใยแก้วตาข่าย

เส้นใยแก้วสำนกันเป็นตำข่ำยที่เคลือบด้วยกำวเคมีแล้ว เพื่อให้เส้นตรงไม่่โยกเอน มีควำมทนทำนต่อด่ำง และรับแรงทำงกล ทนทำน ใช้เสริมพื้นผิวหน้ำ ผนังภำยนอกอำคำร ไม่ให้ผิวหน้ำแตกร้ำวใช้กับ exterior insulationfinish system (EIFS) ใช้กับระบบหลังคำ หินอ่อน

หมวดหมู่
ใยแก้วตาข่าย
วิธีการ
กลุ่มใยแก้ว

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021