ภาพของ ใยแก้วผง

ใยแก้วผง

FG-Powder
ภาพของ ใยแก้วผง

อผงใยแก้วสีขำว ใช้เพิ่มควำมแข็งแรง ป้องกันกำรขีดข่วน และลดแรงกระแทกที่ผิวของชิ้นงำนเหมำะสำหรับใช้ผสมกับเจลโค้ต หรือผสมกับเรซิ่น เพื่อทำผิวของชิ้นงานใช้กับ Thermoplastic/Thermoset compounds

หมวดหมู่
ใยแก้วผง
วิธีการ
กลุ่มใยแก้ว

139 ซ. พระยาสุเรนทร์ 30 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510

02-5174955-6

© Neotech Composites 2021
QR เฟสบุ๊ค
@neotechcomposite
เพจเฟสบุ๊ค
QR ไลน์
@neotech
เพิ่มเพื่อนในไลน์
© Neotech Composites 2021